Potilaan oikeudet Puolassa - tärkeimmät tiedot potilaan oikeuksista

Oikeus terveyden suojeluun Puolassa johtuu Art. 68 sekuntia 1 Puolan tasavallan perustuslaista. Kaikki potilaan oikeudet Puolassa ovat seurausta tästä säännöksestä. Lisäksi potilaan oikeus Puolassa riippuu useista säädöksistä.

Potilaiden oikeudet Puolassa taataan perustuslailla ja lailla, joista tärkeimpiä ovat:

  • Laki potilaan oikeuksista ja potilaan oikeuksien oikeusasiamiehestä (Journal of Laws, 2012, kohta 159)
  • Laki mielenterveyden suojelusta (Journal of Laws 2011 nro 231, kohta 1375, sellaisena kuin se on muutettuna)
  • Laki julkisista varoista rahoitetuista terveydenhoitoetuuksista (Journal of Laws, 2008, nro 164, kohta 1027, sellaisena kuin se on muutettuna)

Potilaan oikeudet: oikeus terveyspalveluihin

Terveyspalvelujen Puolassa tulisi aina täyttää lääketieteellisen tiedon vaatimukset, jotka perustuvat käytettävissä oleviin menetelmiin ja keinoihin sairauksien ehkäisemiseksi, diagnosoimiseksi ja hoitamiseksi. Ne tulisi suorittaa lääkäreiden, hammaslääkäreiden, sairaanhoitajien, kätilöiden, laboratoriodiagnostiikkojen kanssa huolellisuusperiaatteen mukaisesti ja ammattietiikan periaatteiden mukaisesti, ja jos palvelujen tarjoamisen mahdollisuudet ovat rajalliset - käyttää luotettavaa, lääketieteellisiin perusteisiin perustuvaa menettelyä, jolla määritetään palvelujen saatavuuden järjestys. Lisäksi jokaisella Puolan potilaalla on oikeus välittömään lääketieteelliseen apuun terveydenhuoltolaitoksissa potilaan terveydelle tai elämälle aiheutuvan uhan vuoksi.

Potilaan oikeudet: oikeus vastustaa

Jokaisella potilaalla on lisäksi oikeus vastustaa lääkärin mielipidettä tai päätöstä. Tämä asetus löytyy Art. Potilaan oikeuksista ja potilasoikeusasiamiehestä annetun lain 31–32. Tästä seuraa, että jokainen potilas tai hänen laillinen edustaja voi vastustaa lääkärin lausuntoa tai päätöstä, jos se vaikuttaa potilaan lain mukaisiin oikeuksiin tai velvollisuuksiin. Lääkärin ja hammaslääkärin ammatista annetun lain mukaan lääkärin ammatin harjoittamiseen kuuluu myös lääkärin lausuntojen ja todistusten antaminen vaaditun pätevyyden omaavalta henkilöltä, joka on vahvistettu asiaankuuluvilla asiakirjoilla.

Oikeus vastustaa ei koske lääketieteellisiä mielipiteitä tai päätöksiä, joissa on eri oikeudellinen muutoksenhakumenettely, kuten esimerkiksi ZUS: ään, vammaisuuden arviointiin, työterveyshuollon päätöksiin tai diagnooseihin liittyvissä päätöksissä. Vastaväite on toimitettava potilaan oikeuksia käsittelevälle oikeusasiamiehelle toimivalle lääketieteelliselle toimikunnalle oikeusasiamiehen välityksellä 30 päivän kuluessa siitä päivästä, jona lääkärin lausunto tai päätös on annettu potilaan terveydentilasta. Lääketieteellinen toimikunta antaa potilastietojen perusteella ja tarvittaessa potilaan tutkinnan jälkeen päätöksen välittömästi, viimeistään 30 päivän kuluessa vastustamispäivästä. Lääketieteellinen komitea koostuu kolmesta potilasoikeusasiamiehen nimittämästä lääkäristä, joista kaksi on samaa erikoisalaa kuin lausunnon tai päätöksen antanut lääkäri. Lääketieteellinen toimikunta päättää potilaan potilastietojen yksityiskohtaisen analyysin perusteella ja, jos se pitää sitä tarpeellisena, potilaan tutkinnan jälkeen. Hallinnollisen menettelysäännöstön määräyksiä ei sovelleta lääketieteellisessä hallituksessa käytäviin menettelyihin. Siten päätös on lopullinen, eikä sitä voida valittaa ylemmälle viranomaiselle

Potilaan oikeudet: erityiset oikeudet

Edunsaajilla on oikeus erityisoikeuksiin, jotka johtuvat sodan vammaisuudesta, työkyvyttömyydestä, jonka veteraanit ja tukahdutetut henkilöt ovat hankkineet, sekä verenluovuttajilta, joilla on "ansioitunut kunniaverenluovuttaja", ja elinsiirtoluovuttajilla, joilla on "ansiokkaita elinsiirtolaitteita". Peruslääkkeitä, täydentäviä lääkkeitä ja reseptilääkkeitä annetaan vastaanottajalle reseptin perusteella maksua vastaan:

1) kertakorvaus - farmaseuttisista raaka-aineista valmistetuille perus- ja reseptilääkkeille, edellyttäen että reseptilääkkeen määrätty annos on pienempi kuin suun kautta käytetyn kiinteän lääkevalmisteen pienin annos;

2) 30 prosenttia tai 50 prosenttia lääkkeiden hinnasta - täydentäville lääkkeille.

Sodan vammaisilla ja tukahdutetuilla henkilöillä, heidän puolisoillaan, jotka ovat heidän yksinomaisia ​​huollettaviaan, sekä kaatuneiden sotilaiden ja kuolleiden sotakyvyttömien ja tukahdutettujen leskillä ja leskillä, joilla on oikeus perhe-eläkkeisiin, on oikeus ilmaiseen lääkkeiden toimitukseen, jotka on merkitty symboleilla "Rp" tai "Rpz". liikevaihto Puolan tasavallan alueella.

Perusterveydenhuollossa potilaille olisi tarjottava palveluja joka kerta, kun he käyvät lääkärissä. Siksi lääketieteellisen laitoksen on hänen poissaolonsa aikana perustettava korvaava henkilö.

Tunnisteet:  Ruokavalioon Ja Ravitsemus Uutiset Ravitsemus 

Mielenkiintoisia Artikkeleita

add